Algemene voorwaarden

 • Behoudens anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en de notarisvennootschap ActaCerta zal de relatie tussen de cliënt en het notariskantoor exclusief worden beheerst door de huidige algemene voorwaarden.
 • Notarissen Jean-Luc Snyers en Barbara van Hek treden op voor rekening van hun notarisvennootschap ActaCerta BV en houden kantoor te 3570 ALKEN, Stationsstraat 1.
 • ActaCerta BV verbindt er zich toe de door de cliënt toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. ActaCerta BV neemt hiervoor een middelverbintenis (inspanningsverbintenis) op zich.
 • Alle informatie op de website van het notariskantoor is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd het notariskantoor raadplegen.
 • De kosten, erelonen en salarissen te verhogen met 21% BTW zullen worden aangerekend volgens de tarievenlijst door het kantoor gehanteerd. Die tarievenlijst is beschikbaar op het notariskantoor en is steeds aanpasbaar aan nieuwe wetgeving en omstandigheden.
 • Bij aanvang van het dossier zal een provisie worden aangerekend die in verhouding met het dossier wordt bepaald en met de cliënt wordt afgesproken. De provisienota zal door de cliënt onmiddellijk na ontvangst ervan worden voldaan op het rekeningnummer van het Notariskantoor Jean-Luc Snyers. Zolang de provisienota niet zal zijn betaald, is ActaCerta BV gerechtigd de prestaties op te schorten. De ontvangen provisie zal daarna worden verrekend met eventuele tussentijdse afrekeningen en alleszins op de eindafrekening.
 • De door ActaCerta BV geleverde prestaties zullen periodiek en op het einde van de prestaties aan de cliënt worden gefactureerd. De kosten- en ereloonstaat is betaalbaar binnen de acht dagen op het rekeningnummer van het notariskantoor.
 • Een onbetaalde kosten- en ereloonstaat zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele interest gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 4 procent.
 • In geval van niet-betaling van de kosten- en ereloonstaat is ActaCerta BV gerechtigd om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten.
 • Alle intellectuele rechten die verbonden zijn aan de door ActaCerta BV geleverde adviezen, contracten en ontwerpen van akten of documenten komen toe aan het notariskantoor Jean-Luc Snyers, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke instemming van het notariskantoor Jean-Luc Snyers, is het de cliënt verboden het resultaat van deze intellectuele rechten op welke wijze dan ook te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren.
 • ActaCerta BV is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid bij de C.V.B.A. Verzekeringen van het notariaat, met zetel te Brussel, Bergstraat 34, KBO nr. 0403.249.982, erkend door de FSMA onder nummer 355.
 • De contractuele aansprakelijkheid van ActaCerta BV kan nooit meer bedragen dan vijf maal het bedrag van de erelonen en salarissen die het notariskantoor aan de cliënt in betrokken dossier heeft aangerekend.
 • Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat ActaCerta BV hieraan fout heeft, wordt de contractuele aansprakelijkheid in afwijking met vorige paragraaf aanvaard tot een maximum bedrag in hoofdsom, kosten en interesten van € 10.000.
 • ActaCerta BV is niet aansprakelijk voor schade voor het geval een door haar ingeschakelde bank niet in staat blijkt te zijn haar verplichtingen na te komen. Het notariskantoor is evenmin aansprakelijk voor het geval dat de kwaliteitsrekeningen een tekort vertonen omdat een bankinstelling waar een of meer rekeningen worden gehouden niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 • Alle vorderingen van eventuele contractuele aansprakelijkheid dienen tegen het notariskantoor te worden ingesteld binnen de wettelijke termijn van tien jaar zoals bepaald in art. 2262 Bis burgerlijk wetboek.
 • ActaCerta BV stort alle bedragen die voor de cliënt worden ontvangen binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. ActaCerta BV is gerechtigd op de bedragen die worden ontvangen voor rekening van de cliënt die sommen in te houden die dienen ter dekking van openstaande kosten- en ereloonstaten. Wanneer dit wordt toegepast, wordt de cliënt hiervan onmiddellijk schriftelijk verwittigd.