Nieuw wetboek van vennootschappen in voege vanaf 1 mei 2019

Het nieuwe wetboek vennootschappen is in voege sinds 1 mei 2019.

Wat moet u als ondernemer daar van zeker weten?

Uw keuze tussen de verschillende vennootschapsvormen verkleint. Nog enkel volgende vormen kunnen :

      - Maatschap

      - Besloten Vennootschap (BV)

      - Naamloze Vennootschap (NV)

      - Coöperatieve Vennootschap (CV)

Maar de vier hoofdvormen laten veel subkeuzen toe waardoor een zeer grote vrijheid in keuzen mogelijk zijn: open of gesloten, met of zonder kapitaal, met of zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder dagelijks bestuur, met of zonder raad van toezicht, 1 of meerdere bestuurders, …

Kortom de ondernemer krijgt een grote vrijheid in de ondernemingsstructuur en het is daarom belangrijk om het juiste advies hierover te ontvangen.

Neem hierover contact op met uw notaris alvorens u de definitieve stap naar oprichting zet.

De meest voorkomende vorm van vennootschap zal ongetwijfeld de BV worden, met grote keuzevrijheid van organisatie en structuren. Zo is de notie van kapitaal afgeschaft. Er is wel nog een eigen vermogen dat toereikend moet zijn om de activiteit uit te oefenen, maar geen verplicht minimum kapitaal. Voor elke inbreng krijgt de inbrenger in ruil aandelen die samen het eigen vermogen vertegenwoordigen.

Grote nieuwigheid is dat een vennootschap naast haar winstgevend doel nu aanvullend ook een sociaal doel zou kunnen hebben.

Let op dat u bij oprichting nog altijd volgende zaken nodig hebt:

1) Financieel plan dat volgende elementen moet bevatten

        a. nauwkeurige beschrijving bedrijvigheid

        b. overzicht van alle financieringsbronnen met zekerheden

        c. openingsbalans + balansen na 12 en 24 maanden

        d. geprojecteerde resultatenrekening na 12 en 24 maanden

        e. begroting van verwachte inkomsten voor min. 2 jaar

        f. omschrijving hypotheses omzet en rentabiliteit

        g. naam boekhouder die plan heeft helpen opstellen

2) Bankattest van de gestorte gelden bij inbreng van geld

3) Verslag van bedrijfsrevisor bij inbreng in natura

Alle aandeelhouders in de BV zijn houders van aandelen op naam (behoudens de beursgenoteerde vennootschappen). Deze aandelen worden ofwel in een papieren aandeelhoudersregister genoteerd ofwel in een elektronisch aandeelhoudersregister bijgehouden. Dit laatste zal weldra via de Federatie van het notariaat beschikbaar zijn.

Interessant om weten is dat de aansprakelijkheid van de bestuurder in zijn taak vanaf 1 mei 2019 is beperkt tot bepaalde plafonds in functie van omzet en balanstotaal.

Neem contact op met ons kantoor voor meer info.